การเปลี่ยนสินค้า

กรณีสั่งซื้อแล้วใส่ไม่พอดี ทาง T Club ยินดีปรับขนาดให้ตามที่คุณต้องการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนสินค้าที่สั่งผิดขนาดไปให้กับ T Club ในสภาพ สมบูรณ์ 100% ไม่มีการชำรุดเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. หากขนาดที่ต้องการปรับมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีปรับราคาตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีนี้ ทาง T Club จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง
  3. ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืน เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

การคืนสินค้า

เรารับประกันความพอใจด้วยการรับคืนสินค้า ตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนสินค้าภายในเวลา 7 วันนับจากวันรับสินค้า
  2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ไม่ชำรุด เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  3. เมื่อส่งสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง เลขที่การส่ง, จำนวนสินค้าที่ส่งคืน, เลขที่บัญชีผู้รับเงินคืน ที่นี่
  4. หลังจากที่ T Club ได้รับสินค้าคืนจะทำการโอนเงินคืนค่าสินค้าภายในเวลา 3 วัน